ZBB_HP_Bohrpfahlarbeiten_19-01-08_055_UB_k

Foto: Sam Bosshard