ZBB_EG_Vortrieb_21-05-27_036_UB

Foto: Sam Bosshard