ZBB_EG_Vortrieb_21-04-27_314_UB

Foto: Sam Bosshard