ZBB_EG_Vortrieb_21-04-27_271_UB

Foto: Sam Bosshard