ZBB_EG_Vortrieb_21-04-27_107_UB

Foto: Sam Bosshard