ZBB_EG_Vortrieb_21-04-27_053_UB

Foto: Sam Bosshard