ZBB_EG_Bohrpfahlarbeiten_20-07-21_338_UB

Foto: Sam Bosshard