ZBB_EG_Bohrpfahlarbeiten_20-07-21_288_UB

Foto: Sam Bosshard