ZBB_EG_Bohrpfahlarbeiten_20-07-21_153_UB

Foto: Sam Bosshard