ZBB_EG_Bohrpfahlarbeiten_20-07-21_061_UB

Foto: Sam Bosshard