ZBB_EG_Bohrpfahlarbeiten_20-07-21_014_UB

Foto: Sam Bosshard