ZBB_HP_Vortrieb_Stahlbogen_20-10-28_144_UB

Foto: Sam Bosshard